Algemene voorwaarden


1.             Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door GevoelsBewust Bewegen, hierna te noemen “GBB”, gedane aanbiedingen en de door GBB gesloten overeenkomsten tussen GBB en Cursist en de daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot cursussen, trainingen, opleidingen, workshops en anderzijds, hoe ook genaamd, hierna gezamenlijk te noemen “Trainingen”.

1.2 Aanbiedingen van GBB, waar ook gedaan, opgegeven prijzen daaronder begrepen, zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen, programma- en roosteraanpassingen. Het doorgang vinden van trainingen is steeds afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen, zulks altijd naar inzicht en beoordeling van GBB.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. GBB en de Cursist zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.6 Indien GBB niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlengt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat GBB in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.7 Geheimhouding: GBB neemt strikte geheimhouding in acht, ook na beëindiging van de overeenkomst, ten aanzien van alle informatie en bestanden die door de cursist aan haar ter beschikking zijn gesteld, waarvan het vertrouwelijke karakter is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.

2. Inschrijving

2.1 Inschrijving dient schriftelijk te geschieden door middel van het inschrijfformulier.

2.2 Met het inschrijven gaat Cursist akkoord met de betalingsvoorwaarden, zie hiervoor verder hoofdstuk 6 van deze algemene voorwaarden.

2.3 De Cursist is definitief ingeschreven voor de training wanneer het inschrijfformulier is ontvangen door GBB en Cursist per e-mail een bevestiging van de inschrijving heeft ontvangen. Op dat moment komt er een overeenkomst tot stand tussen GBB en Cursist.

2.4 Inschrijvingen dienen minimaal twee weken voor de geplande aanvangsdatum van de betreffende training in het bezit zijn van GevoelsBewust Bewegen.

2.5 De door GBB aangeboden trainingen hebben in belangrijke mate te maken met ontplooiingsprocessen zodat Cursist op het werk en privé beter kan functioneren. Toelating tot de training geschiedt in volgorde van aanmelding, echter is GBB bevoegd om de belangen van de Cursist af te wegen en ervoor te kiezen om de volgorde van aangemelde Cursisten te wijzigen in het kader van deze belangen.

2.6 Na totstandkoming van de overeenkomst is de wettelijke bedenktijd van veertien dagen van toepassing, waarin Cursist de overeenkomst kosteloos kan ontbinden.

2.7 Indien Cursist de overeenkomst ontbindt na de bedenktijd van veertien dagen, doch uiterlijk vier weken voor de start van de training, dan ontvangt de Cursist volledige inschrijfgeld terug. Voor de Vierdaagse trainingen bedraagt het inschrijfgeld 150 euro. In het geval dat er geen inschrijfgeld wordt vermeld, is dertig procent van de totale kosten verschuldigd door Cursist.

2.8 Indien Cursist de overeenkomst ontbindt in de periode vanaf vier weken tot twee weken voor aanvang van de training, dan is Cursist betaling van vijftig procent van het inschrijfgeld verschuldigd.

2.9 Indien Cursist de overeenkomst ontbindt binnen twee weken voor de start van de training, dan is Cursist het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

2.10 Indien Cursist de training af wenst te breken nadat de training reeds van start is gegaan, dan is Cursist het volledige Trainingsgeld verschuldigd.

2.11 GBB heeft het recht de Trainingen te annuleren bij te weinig aanmeldingen of bij onvoorziene omstandigheden. Restitutie van de geannuleerde Training of een deel daarvan vindt plaats naar rato.

3. De trainingen

3.1 Voor of bij de inschrijving ontvangt de deelnemer alle informatie waaruit blijkt:

de aanvang en het einde van de trainingen;
het aantal dagen waarop de trainingen plaats zullen vinden;
de tijdsduur van de trainingen.

3.2 De trainingen worden gegeven door en onder verantwoordelijkheid van GevoelsBewust Bewegen docenten.

4. Algemene bepalingen

4.1 Deelnemers van de trainingen dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen van GBB.

4.2 GBB heeft het recht zonder opgave van redenen personen de toegang tot de locatie te weigeren.

4.3 GBB is bevoegd om personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden, dan wel anderszins wangedrag tonen, van de locatie te (laten) verwijderen.

4.4 GBB is bevoegd personen die wegens wangedrag uit de les verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de les te ontzeggen. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

4.5 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin des woords (foto-, film- en videocamera’s enzovoorts) is slechts toegestaan met voorafgaande toestemming van GBB, welke toestemming zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang kan worden ingetrokken.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De Cursist is gehouden om zelf te (doen) onderzoeken of Cursist de lichamelijk en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de training te volgen. GBB is generlei aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. Cursist vrijwaart GBB voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, medeleerlingen.

5.2 GBB is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van deelname aan de training.

5.3 GBB accepteert aansprakelijkheid tegenover de Cursist voor ontstane schade als gevolg van een aan GBB toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of een onrechtmatige daad, maar slechts indien die door de aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en deze tot uitkering overgaat.

5.4 GBB aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van Cursist of andere meegebrachte materialen gedurende de training of anderszins verblijf in de lokalen of ruimtes ingehuurd door GBB.

6. Betaling en incassokosten

6.1 Bij aanmelding voor de training dient het inschrijfgeld binnen één week na ontvangst van de bevestiging van de inschrijving te worden voldaan.

6.2 Indien Cursist gebruik maakt van aangeboden mogelijkheden tot betaling van verschuldigde bedragen in termijnen, dan dienen die termijnen tijdig aan GBB te worden voldaan. Indien Cursist in gebreke blijft met tijdige betaling van één van de termijnen, dan is Cursist in gebreke en zal het restant van het verschuldigde Trainingsgeld ineens opeisbaar zijn.

6.3 Indien Cursist niet tijdig betaalt zal Cursist geacht worden in verzuim te zijn, zonder dat een aanmaning vereist is en wordt aan GBB over de verschuldigde bedragen rente ad 1% per maand of een gedeelte ervan verschuldigd vanaf het moment van opeisbaarheid tot de dag der algehele voldoening.

6.4. GBB is voorts gerechtigd in geval van niet-betaling alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door niet-betaling zijn veroorzaakt te vorderen. Buitengerechtelijke kosten bedragen 25% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van 40 euro.

6.5 GBB is bevoegd om in geval van niet-betaling Cursist van verdere trainingen uit te sluiten en de toegang te ontzeggen. Dit laat de verplichting van Cursist om het volledige inschrijfgeld van de training te voldoen onverlet.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door GBB vervaardigde Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een Training, berust bij GBB, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.2 Cursust mag al het door GBB vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van GBB niet toegestaan om: - Onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins.

- Onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GBB partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2 De rechter in de vestigingsplaats van GBB is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft GBB het recht het geschil voor de leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

8.3 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

9. Vindplaats en wijziging voorwaarden

9.1 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van GBB, www.GevoelsBewustBewegen.nl.

9.2 Van toepassing is steeds de laatst geplaatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met GBB.